บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ก้านยาวได้อีก 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET  - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง เจียอี้ - นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิวตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) - ตลาดซีเหมินติง
เดินทาง 4-8 ก.ค. ราคา 23,899

เดินทาง 26-30 ก.ค. ราคา 24,899

เดินทาง 9-13 ส.ค. ราคา 24,899

เดินทาง 5-9 , 26-30 ก.ย. ราคา 23,899

เดินทาง12-16 , 19-23 , 20-24 ต.ค. ราคา 24,899

Up Date : 19 มิถุนายน 2561