บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน (TPE01)

●ผูหลี่ 

● วัดจงไถซานซื่อ
● หนานโถว 
● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
●วัดพระถังซำจั๋ง 
●วัดเหวินหวู่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู 
ขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น●ซีเหมินติง
 
เดินทาง 11-15 พ.ค.61 ราคา 23,900
เดินทาง 01-05 มิ.ย 61 ราคา 23,900
 
Up Date : 12 เมษายน 2561